הודעת אישור:

הודעות1

ההרשמה הסתיימה בהצלחה.

הודעת התנגשות:

הודעות2

כאשר קיימת התנגשות בין הקורס אליו תרצה להירשם לבין קורס שכבר רשום במערכת, יש לבחור קורס במועד אחר מתוך רשימת הקורסים בתחום הלימודים.